استاد عزیز!

قلمروی نادرشاه اعتقادات من متاسفانه شامل اراضی "احمقانه بودن سیستم آموزشی کشور" هم می شود!
پس "ژان دیولافوا" ی کلام توأم با لبخند ژکوند پیکاسویی(!!!) شما هم حریف این ناپلئون شرقی نمی شود و هرگز نمی تواند داشته هایش را به یغما بِبَرد !

اگر می شد عرض می کردم که چرا نمی شود ... !
آره قربونش /.