خالیـد صبارنا
صادا وا سیمعای جومهوری ایسلامی ایرعان
فّالاسدّیـــــــــــــــــــــــن


دُرُسدِش همینه داداش /.