در ابتدای جلسه دخترکی با مغز نسبتا فندقی همراه با فیس و افاده ای مثال زدنی ارائه ای پیرامون موضوعی فرهنگی داشت؛
در بین بیانات این بانوی محقق و اندیشمند، سوالاتی سطحی پرسیده می شد که عمدتاً پاسخهای ایشان نیز بیشتر جنبه ی متلک داشت.
با طرح سوالی قصد نقد مطالبش را داشتم که با صدای بلند فریاد زد: "چرا کنفرانسمو بهم میریزی؟؟!"
آنجا بود که به ناچار نقداً با ایشان تسویه حساب کردم و گفتم : "عذر میخوام قربان! هوا تاریک بود سیبیل های مبارکتان را ندیدیم !"

و سپس ختم جلسه /.