مورد داشتیم طرف شبی که تو لبنان بمب گذاری شد رفت جلوی درب سفارت لبنان گل گذاشت و شبی که فرانسه هم انفجار شد جلوی درب سفارت فرانسه گل گذاشت و از دختری که جلوی درب سفارت به خاطر عمق فاجعه داشت گریه می کرد پرسید: عذر میخوام خانم، دو روز پیش هم که لبنان انفجار شد جلوی درب سفارت لبنان گل گذاشتید؟ دختره گفت نه!
طرف گفت: د___ث اون همه زن و بچه تو لبنان و سوریه و عراق کشته میشه آدم نیستن؟
و سپس در راستای همدردی و درک بیشتر حضار از مسئله، همون نمایشی که توی پاریس اتفاق افتاد توی خیابون نوفل لوشاتوی تهران هم در مقیاس کوچیکتر برگزار شد :)

عده ای هم گفتن تو پیتزا داوود بمب گذاری شده بود که منابع رسمی خبر رو تایید نکردند.

پیام اخلاقی اتفاق اون شب رو هم می سپریم به ملک الشعرای بهار:


نه نمازم سوی سفارت بود / نه نیازم سوی وزارت بود

نه به شغل اداری‌ام میلی / نه ز انبار دولتم کیلی



واسه همین کاراس که دشمن ازمون میترسه /.