به مرحله ای از شولکس1 بودن رسیدیم که حال خواب و استراحتم نداریم ...
با لحاظ اینکه مدت زیادیه سمت فسا نرفتیم، خودش پدیده ی قابل توجهی ئه!  (البته اگر اثرات پروپرانول رو در نظر نگیریم)

اوکی ؟ /.


1- شل و ریلکس