برادر عزیزی که با اون ریشهای خوشگلت انتقاد می کنی که چرا خبرنگارها شدند پایه میکروفن !
باید خدمتت عرض کنم که شما توام با تدبیر و امید سر کیسه رو شل کن، اینا همشون میشن آمپلی فایر !

و من الله توفیق /.