همین روزاس که به خانم ابتکار بگیم:


بیا آتیش بگردون آی ذغال چی !

ذغال دونو بچرخون آی ذغال چی !


اهل معرفت نکته رو گرفتن .../