امیدوارم بعد از 7 سال خوردن و خوابیدن و بودجه مالیدن به در و دیوار دوباره کار رو به جایی نرسونید که بیاد فریاد بزنه : این عمار ؟