یادمون نره که جواد خیابانی سردبیر ورزشی یکی از روزنامه های سعید حجاریان بود ... :)


قضیه گرگ در لباس میش نشه یِوَخ ... /.