امروز صبح جایی بودم که همش تاسف می خوردم از تاسف نخوردن طرف مقابلم !