عینکی گرد به چشم دارند و بر روی تی شرت خود یک پیراهن با دکمه های نیمه باز می پوشند و دیوانه ی واق واق محسن نامجو و اراجیف احمد شاملو و رنگ شورت صادق هدایت هستند! در هر بحثی آرغ بیجا میزنند و عبارت کانسپتچوال آرت رو هزاران بار در روز به بهونه های مختلف قی می کنند و به ظاهر فعالیت های زیادی در عرصه ی فرهنگی و هنری دارن و وقتی ازشون میپرسی هنر یعنی چی با استناد به اراجیف از پیش مطالعه شده **شعر تحویلت میدن و وقتی تعریفی از هنر ارائه میدی که هیچ مصداقی برای نقض اون وجود نداره میگن تعاریف برای هر کسی جنبه ی شخصی داره و وقتی دستگیره ی سیفون رو برای خداحافظی با آن فرد نسبتا محترم میکشی همچنان اون رو درحال شنا کردن می بینی...

پایان /.