فکر کنم با این وضع آلودگی هوا مردم دیگه به خوبی پیام انتخابات 24 خرداد رو گرفته باشن ...