در قلب تکنولوژی و رسانه و اینترنت بدون فیلتر مثل یابو زندگی می کنند و برای دریده شدن گوسفندهایشان توسط گرگ ها به خیابان ها می ریزند و اعتراض می کنند ولی حاضر نیستد توجهی به دریده شدن کودکان و مادران باردار و کشته شدن جمعیت کثیری از مردم در کشوری دیگر، توسط دولت منتخبشان کنند، باید مثل سگ کتف تک تکشان شکسته و با ارِﱠه برقی سر و دست و پاهایشان را بریده و جنازه هایشان را منفجر کرده و حمام خون راه انداخت؛ سپس روی جنازه های آنها مقدار کثیری مدفوع و فضولات انسانی و حیوانی را به همراه ادکلن و عطریات و شراب فرانسوی ریخته و کوکتل ملوتوفی به سمت آنها انداخت! سپس درحالی که جنازه ها در آتش این جهنم درحال سوختن هستند، باید برج ایفل را بر روی جنازه های تازه برشته شده منفجر کرد تا مغز هایی که هنوز در سر جنازه ها وجود دارد به همراه جمجمه ها و استخوان ها کاملا خورد و له و پخته شوند؛ سپس در گوشه ای آرام درحال نوشیدن قهوه فرانسه، به تماشای این صحنه ی زیبا نشست.

پی نوشت 1: ادکلون و عطریات فرانسوی صرفا برای مشتعل کردن آتش بر روی جنازه ها استفاده خواهد شد و کاربرد دیگری ندارد.

پی نوشت 2: در مورد مردمی که در میدان محسنی تجمع کردند یا جلوی درب سفارت فرانسه گل گذاشتند، اعمال فوق باید حداقل 5 بار انجام شود.

#داعش_مچکریم /.