این کتاب 300 صفحه ایه اینقدر خوبه که فقط 25 صفحه ازش مونده
اما دلم نمیاد بخونم که تموم شه !

لعنتی ...