شاعر میفرماید که:

من پا برجام چون که گرگ نمام
مشکلات جامعه قطب ، من قطب نمام