با همین نمره ی 14 دیپلمم اینقدر زدم تو سر بستگان و گفتم: نادان آدم ها! هیچ تفاوتی بین 20 و 14 وجود نداره این همه عمر خودتون رو برای درس های مظخرف1 مدرسه هدر ندید.
ولی متاسفانه نرود میخ آهنین در سنگ ...


1. تفاوت دیدگاه من با بقیه در همین کلمه هست !