بنده به نوبه خودم از اقدامات اخیر شبکه ی GEM تشکر کرده و از همین تریبون اعلام حمایت معنوی می کنم .


پی نوشت: اقدامات این شبکه منطبق بر نظریه ی "رعد و برق" اینجانب است .