سینه ی تدبیر و امید این روزها حول محور فیلترینگ تلگرام سپر شده ...
یادش بخیر پارسال در چنین ایامی نادان آدمی جاهل و بی سواد، با ماتحت نشُسته ایده ی فیلترینگ هوشمند را مطرح کرد و دولت هم با خزانه ی خیلی خالی طی این یکسال بیش از دهها میلیارد تومن خرج پروژه های شخمی نورچشمی ها برای فیلترینگ هوشمند کرد و آخر هیچ که هیچ...

با عرض پوزش، اولی شاشید و تر کرد و دومی رید و بدتر کرد!
فقط خواهشاً یکی زودتر سیفون رو بکشه تا بوی گندش خفمون نکرده ...

فعلا بای /.