این دو روزه هیچ رسانه ی اصلاح طلب یا اعتدال گرایی به خودش اجازه نداده بگه تعداد تایید صلاحیت شده ها هم سابقه نداشته!
فقط دارن روی تعداد رد صلاحیت ها مانور میدن!

همیشه احمق هایی هم برای پذیرفتن اخبار مسموم و بازیچه شدن رسانه آماده هستن...