دارم میرم دانشگاهی در همین اطراف، بسان یک تروریست داعشی که با کمربند انفجاری داره میره فرانسه /.