باز هم نزدیک انتخابات شد و عده ای تیشه ی اکبر را برداشته و به ریشه ی اندیشه میزنند و از شدت مسمویت مال حرام ، فتنه استفراغ می کنند ...