دفاع از شورای نگهبان به سبک اصلاح طلبان مدافع برجام: رهبری به تمام امور تسلط دارند و اگر خطایی در تایید صلاحیت ها وجود داشت، مانع می شدند و تذکر می دادند...