می‌گویند مغزها فرار کردند!
بگذار فرار کنند.
جهنم که فرار کردند این مغزها!
مغزهای علمی نبودند این مغزها، مغزهای خیانتکار بودند، و الّا کسی از مملکت خودش فرار می‌کند به امریکا؟!
از مملکت خودش فرار می‌کند به انگلستان و زیرِ سایه انگلستان می‌خواهد زندگی بکند؟
این مغزها بگذار فرار بکنند، بهتر که فرار می‌کنند! غصه نخورید برای اینها، برای اینها که کشته شده‌اند غصه نخورید این قدرها.
برادرها! خودتان بیدار باشید که این مغزهایی که دارند فرار می‌کنند این مغزهاست که شما را به تباهی کشیده‌اند.
این مغزهایی است که نگذاشتند جوانهای ما تحصیل کامل بکنند، اینها باید هم بروند؛ باید هم فرار کنند؛ دیگر جای زندگی برای آنها نیست.
ما این مغزهایی را می‌خواهیم که در عین حالی که دکتر است، در عین حالی که مهندس است، می‌رود در جهاد سازندگی و جهاد سازندگی را راه می‌اندازد.
ما این مغزها را می‌خواهیم که از امریکا پا می‌شود می‌آید اینجا می‌گوید من آمده‌ام برای کمک؛ نه پا بشود فرار کند از اینجا!
این مغزهای فرّار به درد ما نمی‌خورد، بگذار فرار کنند.
اگر شما هم می‌دانید که در اینجا جایتان نیست، شما هم فرار کنید! راه باز است. مملکت ما آدم می‌خواهد حالا؛ نه مغزهایی که می‌روند در پناه انگلستان و در پناه امریکا.
------------------

سالهاست جملات فوق رو با لحنی بسیار تند تر به خیلی از مسئولین و نخبگان در کشور گفته ام و توجیهات غیر منطقی تحویل گرفته ام
امروز به طور اتفاقی به جلد 10 صحیفه ی امام بر خوردم و جملات فوق رو دیدم؛
در گذشته از حرفها و کرده های خودم زدم پشیمون نبودم و نیستم، اما با دیدن این مطالب حتی خیلی خوشحال تر شدم و انرژی گرفتم .

خلاصه ی اون مطالب یه جمله اس
هر کسی دوست داره به این جبهه ی امام زمان(عج) خدمت کنه بسم الله و هر کسی که نمی خواد، هـِـرّی