دیشب دیدم که حضرت آقا لباس مبدل بر تن داشتند و همراه ایشان به جایی میرفتیم ...!

تعبیرش چه باشد خدا می داند، ولی به نظرم بی ربط به انتخابات نیست.


+ فعلا اینو گوش بدید، تلخی انتخابات رو میشوره میبره --> دانلود