بدبختی یعنی اینکه همسایه جدید طبقه ی بالا سرهنگ نیروی انتظامی باشه :(