اینجا سیگاری نبودن مرد مزیت و آپشن حساب میشه اما اونجا سیگاری بودن خودش جزو ملزومات مردونگیه!