روز اول با یه نگاه سرسری همه شان به نظرم احمق رسیدند و البته که برای نظر من تره هم خرد نمی کردند...