پرواز خرانِ آی فون به دست در آسمان با بلیط های 700 هزار تومانی جزیره ی کیش!

و او هنوز تنبور به دست پنبه ی عزت ملی را میزند ...