دوستان عزیز !

تاحالا افغانی عینکی دیدید ؟

اگر دیدید چه کسی و کجا ؟