ربطی به جریان سیاسی و چپی و راستی و کمونیست و ... نداره !

از همون اول انقلاب کپی کار خوبی بودیم ... !

هر دو تا لینک پایینو ببینید:

لینک اول

لینک دوم