هر وقت تو تلوزیون مستندی در مورد بزرگان انقلاب و معنویات شون دیدین زود بعدش مصاحبه شجونی-رشیدپور رو ببینید میشوره میبره...