اگر به من بود، مشابه دیوار مهربانی یه قسمتی از دیوار سفارت انگلیس نردبون میذاشتم و مینوشتم:

اگه حزب اللهی هستی برو بالا
اگه حزب اللهی نیستی رد شو

پی نوشت : به مناسبت 9 دی کاردار جدید انگلیس در ایران معرفی شد