حالا گیرم من هواسم نبود، شماها نباید یادآوری می کردید که ماکسیم فدوتف تو تهران کنسرت داره ؟ /.