ظریف: هیچ وقت با یک ایرانی اینطوری حرف نزنید!
کری: چطوری؟
ظریف: خوبم مرسی