بهرام مکانیک، حسین صافکار، هوشنگ تیزی، اژدر سه مهره و ابرام شوفر از جمله زندانیان ایرانی آزاد شده از زندان های آمریکا هستند.