شاعر می فرماید: من یه درنده ام، آرزو دارم تو گاوم باشی !